دستور العمل ایمنی سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۲

دستور العمل ایمنی سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۲

دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ساختمان های به ارتفاع حداکثر سه طبقه روی پیلوت و یک واحد در هر طبقه و زیر بنا در هر طبقه حداکثر۱۴۰ متر مربع نیاز به لوله کشی آب آتش نشانی ندارد. ساختمان های مسکونی با ارتفاع سه الی پنج طبقه روی پیلوت و زیر...
ضوابط و مقررات آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان ها در مرحله طراحی

ضوابط و مقررات آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان ها در مرحله طراحی

 ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری  جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک های مجاور و معبر عمومی رعایت گردد و ابعاد پلاک جایگاه با توجه به این مورد در نظر گرفته شود.  عدم احداث ساختمان ها...