آموزش پلان فاز دو کف سازی

آموزش پلان فاز دو کف سازی

در این بخش به آموزش تهیه پلان فاز دو کف سازی می پردازیم.جهت تهیه پلان فازدو کف سازی ابتدا میبایست جدول نازک کاری تهیه شده باشد.در جدول نازککاری به تفکیک کف سازی هر فضا مشخص شده است.با توجه به کاربری هر فضا کف سازی و ضخامت لایه های کف متفاوت است.از این رو آشنایی با...