ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس

ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس

   فضای نیمه باز به فضاهایی اطلاق می شود که امکان دسترسی از داخل ساختمان داشته و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه ای که حداقل یک وجه آن ها باز است. انواع این فضاها عبارتند از: بالکن سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار...