ضوابط نقشه شهرداری ساختمانهای عمومی برای افراد معلول

ضوابط نقشه شهرداری ساختمانهای عمومی برای افراد معلول

 رستوران و چایخانه – طبق ضوابط نقشه شهرداری حداقل ۵ درصد از تمام صندلی­ها و میزهای ثابت یا حداقل یکی از آن­ها (هر کدام بیشتر باشد) در رستوران­ها یا چایخانه­ ها باید قابل دسترس افراد معلول باشند. – عرض آزاد برای گذر صندلی چرخدار در صف دریافت غذا باید حداقل...