دستور العمل ایمنی سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۲

دستور العمل ایمنی سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۲

دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها ساختمان های به ارتفاع حداکثر سه طبقه روی پیلوت و یک واحد در هر طبقه و زیر بنا در هر طبقه حداکثر۱۴۰ متر مربع نیاز به لوله کشی آب آتش نشانی ندارد. ساختمان های مسکونی با ارتفاع سه الی پنج طبقه روی پیلوت و زیر...
ضوابط سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۱

ضوابط سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۱

در این مقاله به بررسی ضوابط آتش نشانی در مرحله اجرای ساختمان (بازدید، کنترل ونظارت) خواهیم پرداخت. دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شروع تا پایانکار بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران اقدام شود. دستورالعمل مربوط به نمای سنگ وشیشه  شیشه از نوع...
ضوابط و مقررات آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان ها در مرحله طراحی

ضوابط و مقررات آتش نشانی در مورد ایمنی ساختمان ها در مرحله طراحی

 ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع کاربری  جایگاه های سوخت از قبیل عرضه بنزین و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک های مجاور و معبر عمومی رعایت گردد و ابعاد پلاک جایگاه با توجه به این مورد در نظر گرفته شود.  عدم احداث ساختمان ها...
اصول کلی طراحی راه پله خروج بر اساس ضوابط آتش نشانی

اصول کلی طراحی راه پله خروج بر اساس ضوابط آتش نشانی

ساختمانهایی که از طرف شهرداری به سازمان آتش نشانی ارجاع داده میشوند می بایست ضوابط آتش نشانی را اجرا نمایند.در این مقاله به بررسی ضوابط آتش نشانی راه پله میپردازیم. آن دسته از پلکانهای داخلی که به عنوان مسیر خروج محسوب میشوند باید به صورت دوربند و باساختار ۲ ساعت...