ضوابط سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۱

ضوابط سازمان آتش نشانی در مرحله اجراء (بازدید، کنترل ونظارت)-بخش ۱

در این مقاله به بررسی ضوابط آتش نشانی در مرحله اجرای ساختمان (بازدید، کنترل ونظارت) خواهیم پرداخت. دستور العمل مربوط به ایمنی از مرحله خاک برداری و شروع تا پایانکار بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران اقدام شود. دستورالعمل مربوط به نمای سنگ وشیشه  شیشه از نوع...