نمونه پروژه‌های طراحی داخلی و معماری داخلی

طراحی داخلی ساختمان اداری

نام پروژه: طراحی داخلی دفتر مرکزی کناف تهران

سال طراحی: ۱۳۹۳

موقعیت: تهران

کارفرما: دفتر مرکزی کناف تهران

مساحت:۴۵۰ متر مربع

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۸۰ متر مربع

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۲۲۰ متر مربع

طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۶

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۲۰۵ متر مربع

طراحی داخلی ساختمان اداری

سال طراحی: ۱۳۹۵

 موقعیت: تهران

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۲۰ متر مربع

طراحی داخلی ساختمان اداری

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۰۰ متر مربع

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۶

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۲۰۰ متر مربع

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۹۰ متر مربع

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۲۲۰ متر مربع

طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان مسکونی

سال طراحی: ۱۳۹۳

 موقعیت: تهران – الهیه

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۸۰ متر مربع