نمونه پروژه‌های طراحی ساختمان آموزشی و اداری

طراحی ساختمان دانشگاه

نام پروژه: مرکز آموزش علمی و کاربردی

سال طراحی: ۱۳۸۹

موقعیت: زاهدان

کارفرما: دانشگاه علمی و کاربردی زاهدان

مساحت: ۷۵۰۰ متر مربع

طراحی ساختمان اداری

نام پروژه: ساختمان اداری و سایت شهرداری کرمان

سال طراحی: ۱۳۸۹

 موقعیت: کرمان

کارفرما: شهرداری کرمان

مساحت: ۱۵۰۰۰ متر مربع

طراحی ساختمان اداری

نام پروژه: ساختمان اداری استانداری کرمان

سال طراحی: ۱۳۸۹

 موقعیت: کرمان

کارفرما: استانداری کرمان

مساحت: ۴۵۰۰ متر مربع

طراحی داخلی ساختمان اداری

نام پروژه: طراحی داخلی دفتر مرکزی کناف تهران

سال طراحی: ۱۳۹۳

موقعیت: تهران

کارفرما: دفتر مرکزی کناف تهران

مساحت:۴۵۰ متر مربع

طراحی داخلی ساختمان اداری

سال طراحی: ۱۳۹۴

 موقعیت: تهران

کارفرما: شخصی

مساحت:۱۰۰ متر مربع

طراحی ساختمان اداری

نام پروژه: ساختمان اداری بیمه ایران معین

سال طراحی: ۱۳۹۷

موقعیت: عسلویه

کارفرما: بیمه ایران معین

مساحت: ۴۵۰۰ متر مربع