ضوابط شهرداری طراحی نمای ساختمان

به جهت اهمیت طراحی نما بر اساس ضوابط شهرداری و لزوم دانستن قوانین و ضوابط که سبب تایید نما در شهرداری خواهد شد، به بررسی ضوابط شهرداری طراحی نما خواهیم پرداخت.

جهت مشاوره و درخواست طراحی نما کلیک کنید.

عناصر پراهمیت درنما

مصالح:

مهمترین اجزا و عناصر تشکیل دهنده شکل و فرم نما که از دید ناظر قابل رویت می باشد.

ورودی:

ورودی ساختمان مدخل ارتباطی فضای عمومی به فضای خصوصی ساختمان و از مهمتری عناصر و نشانه های ساختمان می باشد.

بازشوها:

سطحی از نما و یا دیوارهای ساختمان که به منظور عبور یا تأمین نور و تهویه با مصالحی که قابلیت عبور نور و هوا داشته و یا امکان باز و بسته شدن را دارد، پوشیده می شود.

پیش آمدگیها:

تغییرات حجمی نما که از سطح کلی نمای ساختمان بیرون زدگی دارد.

بام بنا :

سقف بیرونی آخرین طبقه ساختمان به عنوان بام تلقی می شود که همچون پوسته ای بر سر ساختمان قرار دارد که از نظر بصری به عنوان نمای پنجم ساختمان تلقی می گردد.

خط آسمان:

مرز جدایی حد انتهایی جداره ساختمان ها و آسمان از دید ناظرکه از کنار هم قرارگیری مجموعه های ساخته شده و فضای مابین  تشکیل می شود.

ضوابط شهرداری طراحی نما

ضوابط شهرداری طراحی نما

مصالح

الف: فرم، مصالح و رنگ در ضوابط شهرداری طراحی نما

احکام سلبی(الزامات)

عدم استفاده از نماهای تمام شیشه ای یا تمام فلزی
عدم استفاده از رنگ های نامتعارف و ناهمگون در نمای ساختمان
-پرهیز از بکارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر ۴ نوع)
عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامأنوس (نظیر کشتی، مجسمه ، میوه ها )و … در طراحی و احداث بناها
پرهیز از به کارگیری مصالح برنده یا شکننده، در طبقات همکف و اول، در محدوده ای که در تماس فیزیکی با انسان قرار می گیرد. (از قبیل فلز و …)

احکام ایجابی (اقدامات):

ضرورت استفاده از مصالح بادوام و مانا و مقاوم در مقابل فرسایش و آلوده شدن در نما در همجواری با محورهای معابر و یا ساختمان های خاص(از قبیل سنگ های مقاوم)
ضرورت هماهنگی رنگ غالب نما با رنگ ابنیه همجوار (در صورت برخورداری از کیفیت مناسب)
پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان با مصالح متناسب با نما

تبصره۱:نمای تمام شیشه ای عبارت است از : استفاده بیش از ۱۱ %سطح شیشه خور در نما.
تبصره۲ :در صورت درخواست کتبی مالک و ارائه دلیل معتبر از سوی مهندس طراح نما مبنی بر عدم رعایت بعضی از موارد فوق (احکام سلبی و ایجابی) با صلاحدید معاونت شهرسازی و معماری منطقه درخواست مطرح شده با حضور مالک و طراح بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

ضوابط شهرداری طراحی نما

ضوابط شهرداری طراحی نما

توصیه ها:
 • پرهیز از به کارگیری رنگ های متعدد در سطح غالب نما.
 • استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکف به منظور حفظ و زیبایی نما.
 • توصیه می گردد از مصالح آجر، سیمان، سنگ و یا ترکیبی از این مصالح در سطح نمای ساختمان ها استفاده شود.
 • در صورت استفاده از آجر در سطح نمای ابنیه از جنس آجر بندکشی شده و و در صورت استفاده از سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسبت باشد.
 • بهره گیری از مصالح بوم آور و مقاوم.
 • بهره گیری از ارزش های معماری ایرانی – اسلامی در طراحی نما و اجزای آن.
 • هماهنگی طرح و فرم نما با طرح ابنیه همجوار (در صورت برخورداری از کیفیت مناسب)

ملحقات: (عناصرتأسیساتی در نما و تابلو)در ضوابط شهرداری طراحی نما

احکام سلبی(الزامات)

 • ممنوعیت طراحی و اجرای هرگونه تجهیزات تأسیساتی به طور نمایان در نمای اصلی، جانبی و جداره های شهری.
 • عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در نقشه نمای مصوب مجاز بوده است
 • عدم استفاده از علائم و نمادهایی که اشاعه دهنده تفکرات ضد دینی و ضد فرهنگی باشد.

احکام ایجابی (اقدامات)

 • ضرورت طراحی، اجرا و نصب کلیه عناصر مربوط به تأسیسات ساختمان اعم از مکانیکی ،الکتریکی و نظایر آن در مکان هایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار ن دارند.
 • ضرورت طراحی محل تابلو در طراحی نمای ساختمان ها

توصیه ها:

 • استفاده از جاگلی، نمای سبز و … در لبه بالکن ها و یا در مجاورت پنجره ها به منظور تامین مطلوبیت بصری در معابر، مشروط به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی
 • هماهنگی شکل تابلوها در نمای کلیه ساختمان ها ( خطوط زیری وفوقانی تابلوها) با تابلوهای واحدهای همجوار.

تبصره۱ :ملحقات شامل کولرها (اسپیلتها) کانالهای کولر، ناودان ها، سیمها و کابلهای برق و تلفن دودکش بخاری، لوله های تاسیساتی و نظایر آن می باشد
تبصره۲ :مشخصات تابلوها( شامل نسبت طول، عرض، ارتفاع و هماهنگی آن با دهنه واحد تجاری یا اداری، رنگ، جنس، تکنولوژی ساخت)میباشد.
تبصره۳ :به منظور استتار کامل تأسیسات و تجهیزات، چنانچه امکان انتقال عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی به بخش های غیرقابل رویت میسر نباشد، طرح پوشش هماهنگ با نمای اصلی ارائه گردد.

ضوابط مربوط به فرم و رنگ مصالح در ضوابط شهرداری طراحی نما

۱.از به کار گیری رنگ های متعدد در نما پرهیز شود .
۲. در طبقه همکف از مصالح قابل شستشو استفاده شود .
۳. هماهنگی رنگ غالب با رنگ نمای مجاور رعایت شود .
۴. ازمصالح مرغوب و مقاوم در برابر فرسایش و آلوده شدن نما استفاده شود .
۵. درز انقطاع بین دو ساختمان با مصالح متناسببا نما پوشانده شود .
۶. از مصالح برنده و شکننده در طبقه همکف و اول استفاده نشود .
۷. از فرم های نا متعارف و نا ملموس استفاده نشود و
۸. نمای ابنیه آجری بند کشی شود .
۹. سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسب استفاده شود .
۱۰. از نما های تمام شیشه ای و تمام فلزی پرهیز شود .
۱۱. از رنگ های تند و یا نا متعارف استفاده نشود .
۱۲. از مصالح متعدد در نما استفاده نشود . ( حداکثر ۴ نوع مصالح )

ضوابط شهرداری طراحی نما

ضوابط شهرداری طراحی نما

ضوابط طراحی مربوط به بام بنا در ضوابط شهرداری طراحی نما

۱. آبچکان برای بام پیش بینی شود .
۲. نما و شکل غالب بام با شرایط اقلیمی هماهنگ باشد .
۳. تاسیساتی همچون دودکش در بام نباید ازمعابر اصلی قابل دید باشند .
۴. به هماهنگی خط پیشانی ساختمان با ساختمان های مجاور در صورت ممکن دقت شود .
۵. از پوشش گیاهی در سطح بام با رعایت نکات اجرای استفاده شود .

 ضوابط شهرداری طراحی نما در رابطه با پیش آمدگی و بازشو ها

۱. ورودی پیاده و ماشین بهتر است نزدیک به ۱.۵ متر عقب‌نشینی داشته باشد.
۲. از بازشوهای با اشکال هندسی متفاوت و نامانوس در نما استفاده نشود.
۳. از ایجاد هرگونه پیش‌آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی خودداری شود.
۴. برای جلوگیری از ایجاد لکه بر روی نما تدابیری همچون قرنیز برای کف پنجره‌ها پیش‌بینی شود.
۵. بهتر است فضایی جهت خشک کردن البسه در محدوده‌ای خارج از دید پیش‌بینی شود.
۶. بهتر است ابعاد و اشکال بازشوها با یکدیگر هماهنگ باشد و به بازشوهای موجود در پلاک‌های همجوار توجه شود.
۷. از ایجاد هرگونه اختلاف سطح در سطح پایین نما خودداری شود.
۸. پیش‌آمدگی عناصری همچون لبه پنجره‌ها، قرنیز و قاب‌سازی‌های مجاز در فضای معبر عمومی بیش از ۱۰ سانتی‌متر نباشد.

 

 

blank

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اینستاگرام نقش شهر ، مفید و متفاوت :

حتما نظرات و تجربیات خود را درباره این مقاله با ما و سایرین به اشتراک بگذارید، خوشحال خواهیم شد.

۰ نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *